Aanmelden als individu jubileumspeurtocht

Hallo !

Alle velden verplicht

Achternaam

Roepnaam

Leeftijd

Straat

Huisnr (+toevoeging):

E-mailadres

Mobielnummer

Lid buurtvereniging
Ja Nee

U gaat akkoord met de spel- en veiligheidsregels  Klik voor informatie
Anti-spam controle: vink onderstaande checkbox ‘Ik ben geen robot’ aan

General Data Protection Regulation (GDPR): alle data wordt opgeslgen in de database van buurtvereniging Oppeven 2 en wordt uitsluitend gebruikt voor de organisatie van de jubileumspeurtocht. Alle persoonlijke gevens worden vóór 31 december 2019 verwijderd.

Vrijwaring en aansprakelijkheid.
Bij de inschrijving tekent de team-captain namens het gehele team voor akkoord met de verklaring van vrijwaring en de beperking van aansprakelijkheid t.b.v. buurtvereniging Oppeven 2.
De team-captain verklaart tevens namens het team dat hij als deelnemer en de onder zijn verantwoording minderjarige deelnemer(s) waarvoor hij tekent, op de hoogte is, begrijpt en akkoord gaat met de voorwaarde dat de deelname vrijwillig geschiedt en op eigen risico. De deelnemers zijn verplicht zich te houden aan het Reglement Verkeersregels
Aansprakelijkheid
Deelname geschiedt voor eigen risico. Buurtvereniging Oppeven 2 is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
Kleding
Het dragen van een geel of oranje hesje is verplicht.